Позашкільний навчальний заклад

 Освітня програма ПНЗ на 2021-2022 н.р.

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ:

на засіданні педагогічної ради                             Директор             В.Ю.Угрімов

протокол   № 7 від 30.08.21 р.                                                10.09.2021 р.

 

Освітня Програма позашкільного навчального закладу

Смолінського ліцею № 2 на 2021-2022

Зміст

Візитка закладу

Мета та основні завдання освітньої програми

Зміст освітнього процесу

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Планування роботи закладу

Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

Перелік освітніх компонентів (навчальні програми відповідно до навчального плану закладу)

Тривалість занять

Загальний обсяг навчального навантаження

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти  (ключові компетентності здобувачів освіти)

Прикінцеві положення

1.     Візитка закладу

27 січня 1988 року було відкрито Будинок піонерів в смт Смоліне. 2 січня 1993 року позашкільний заклад перейменовано в Смолінський дитячо-юнацький центр (ДЮЦ). З 1 лютого 2013 року дитячо-юнацький центр став частиною Смолінського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний навчальний заклад». На даний час, починаючи з 1 вересня 2021 року заклад має назву

Смолінський ліцей №2 Смолінської селищної ради Кіровоградської області.

Режим роботи закладу визначається з урахуванням потреб громади та вікових особливостей дітей.

Освітня програма ПНЗ на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання пункту 1 статті 64 Закону України «Про освіту», пункту 4 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», узгоджена із Положенням про заклад позашкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, затвердженим   наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти», Типовими навчальними планами для організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676.

Освітня програма ПНЗ – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти закладу, особливості організації освітнього процесу та освітні мету і завдання діяльності закладу позашкільної освіти.

Освітня програма визначає організацію освітнього процесу з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, особливостей соціально-економічного розвитку селища, інтересів вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, передбачених статутом закладу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації і педагогів закладу, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту вихованців із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти. 

2. Мета та основні завдання освітньої програми закладу

Метою освітнього процесу позашкільного закладу Смолінського

ліцею №2 є розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері   культури, фізичної культури, технічної та інших видів творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або профорієнтації.

Основними завданнями є:

формування суспільно-громадського досвіду особистості вихованців;

розвиток, стимулювання та реалізація їх духовного й творчого потенціалу;

створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та різносторонньо розвиненої особистості у різних галузях суспільного життя;

залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей;

стимулювання бажання працювати задля розвитку держави, готовність її захищати;

формування поваги до батьків, історико-культурних та духовних надбань рідного народу;

задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх змістовного дозвілля;

розвиток психофізичних ресурсів зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання;

формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Об’єкт освітньої програми:

організація та реалізація освітнього процесу у позашкільному закладі з урахуванням інтересів та захоплень здобувачів знань.

Пріоритетні напрями:

створення комфортного середовища в гуртках з врахуванням інтересів і запитів усіх учасників освітнього процесу;

забезпечення оптимальних умов для розвитку й самореалізації кожного вихованця;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення освітньої та інноваційної діяльності закладу;

відкритість та інформаційна доступність.

Актуальні питання:

пошук шляхів ефективної реалізації освітнього процесу в закладі;

впровадження особистісно-зорієнтованих технологій;

залучення вихованців до творчої діяльності у рамках самореалізації особистості.

3. Зміст освітнього процесу закладу

Освітній процес у  ПНЗ в 2021-2022 навчальному році здійснюється за  такими напрямами:

художньо-естетичним – забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

 

соціально-реабілітаційним – забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, їх підготовку до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

 

гуманітарним - робота в гуртку спрямована на розвиток у дітей пізнавальних, конструктивних, творчих, і художніх здібностей в процесі створення образів, використовуючи різні матеріали і техніки; творчого та дослідницького характерів, просторових уявлень, деяких фізичних закономірностей, пізнання властивостей різних матеріалів, оволодіння різноманітними способами практичних дій з допомогою ігрової мотивації, поява творчого ставлення до навколишнього середовища.

 

Головними принципами освітнього процесу в закладі є:

цілеспрямованість педагогічного процесу, що виражає вимогу організувати освітню роботу з метою всебічного розвитку кожної дитини, підготовки її до участі в перебудові суспільства, до життя в демократичній правовій державі, проєктування особистості вихованця через загальні цілі, завдання, навчання і виховання власними цілями і завданнями кожної дитини;

повага до особистості дитини у поєднанні з розумною вимогливістю до неї, що виховують у дитини почуття людської гідності, формують уявлення про гуманні засади людських відносин, єдність поваги і вимогливості, бажання участі у важливих громадських справах, прагнення відповідальності, що сприяють самоствердженню, підносять особистість у власних очах, окрилюють і надихають;

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети;

безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання спільних зусиль, цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у  забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

В освітньому процесі  позашкілля вищевикладені принципи реалізуються в тісному взаємозв’язку, взаємозумовлюють один одного, жоден з них не може бути задіяний відособлено, тобто без урахування і використання інших.

Освітній процес організовується за формами:  гуртки,  танцювальні  колективи тощо.

Заняття проводяться у формі групових занять.

Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

4. Кадрове забезпечення закладу

Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників ПНЗ, станом на 01.09.2021 в закладі працюють:

акомпаніатор – 1 (0,5 ставки);

керівники гуртків – 8 ставок;

завгосп – 2 (по 0,5 ставки);

діловод (0,5 ставки);

робітник по ремонту – 1 (0,5 ставки);

прибиральник службових приміщень – 6 (6 ставок);

сторож – 2 (2,5 ставки);

швейцар – 1(0,5 ставки).

Станом на 01.09.2021 узакладі працюють  11 педагогічних працівників (з них 7 мають  повну вищу освіту;1 – з неповною вищою освітою,3 – з середньою спеціальною освітою).

5. Матеріально-технічне забезпечення закладу

Відповідно  до перспективного плану розвитку ПНЗ щороку адміністрацією закладу аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база закладу.

Матеріально-технічне забезпечення відповідає сучасним вимогам  організації освітнього процесу. Заклад розташований у  двоповерховому  приміщенні. Стан приміщення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Адміністрація закладу приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчальних приміщень та удосконаленню матеріально-технічної бази закладу, ефективності використання приміщень.

Навчальні приміщення закладу забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні. Обладнання відповідає вимогам Типового переліку для позашкільних закладів.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління навчальним закладом. Заклад позашкільної освіти підключений до мережі Інтернет. Ділова документація в закладі оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки. Педпрацівники  використовують у своїй роботі ноутбуки, планшети, але комп’ютерів не вистачає.

6. Планування роботи закладу

На основі освітньої програми ПНЗ складено та затверджено річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Заклад здійснює освітній процес відповідно до освітньої програми, річного плану роботи та навчального плану.

Річний план роботи закладу дає можливість поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожний семестр, місяць навчального року.

Річний план роботи закладу має такий зміст:

візитна картка;

аналіз виконання плану роботи за минулий навчальний рік;

визначення завдань на наступний навчальний рік;

організація системи управління закладом;

організація системи позашкільної освіти в закладі;

науково-методична робота;

про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

партнерство закладу з батьками та  громадськістю;

організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу;

організація цивільного захисту під час освітнього процесу;

організація пожежної безпеки під час освітнього процесу;

фінансово-господарська діяльність та розвиток матеріально-технічної бази.

Навчальний план  ПНЗ передбачає організацію освітнього процесу в гуртках, хореографічних   колективах, клубах  з урахуванням особливостей регіону, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо.

Реалізація навчального плану сприяє виконанню основних його функцій. Серед них: освітня, соціально-психологічна, адаптаційна, соціально-реабілітаційна, дозвіллєва, розважальна, методична та інші.

В основу робочого навчального плану гуртків  закладу покладено орієнтири щодо переліку гуртків, класифікації гуртків, кількості груп за трьома рівнями: початкового, основного, вищого, з вказаним річним навантаження роботи, зазначений чисельний склад гуртків та вихованців, тижневе навантаження педагогічних працівників.

Навчальний план закладу затверджується педагогічною радою, наказом директора та погоджується профспілковим комітетом. Відповідно до навчальних планів та типових програм керівниками гуртків розробляються календарно-тематичні плани гуртків.

7. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які навчатимуться за освітньою програмою 2021-2022 навчального року визначаються освітнім рівнем, відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

Порівняльна таблиця

Напрям діяльності

2020-2021н.р.

2021-2022 н.р.

художньо-естетичний  

10 гуртків,19груп, 339 дітей

9 гуртків, 19 груп, 308 дітей

гуманітарний

2 гуртки, 3 групи, 67 дітей

2 гуртки, 3 групи, 60 дітей

соціально-реабілітаційний  

1 гурток, 2 групи, 30 дітей

2 гуртки, 3 групи, 47 дітей

спортивний

1 гурток, 3 групи, 39 дітей

1 гурток, 2 групи, 30 дітей

Усього

14 гуртків, 27 груп, 475 дітей

14 гуртків, 27 груп, 445 дитини

Групи початкового рівня

14

14

Групи основного рівня  

12

13

Групи вищого рівня

1

0

 

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання початкового рівня за напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Початковий рівень навчання включає 14 груп (218 вихованців):1 року навчання – 9 груп ( 138 вихованців), 2 року навчання – 5 груп (80 вихованців).

До початкового рівня в ПНЗ відносяться гуртки, групи, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Навчальні програми гуртків цього рівня передбачають забезпечення загального розвитку дитини, оволодіння нею теоретичними і практичними основами творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців до позашкільної життєдіяльності.

Програми гуртків розроблені терміном від 1 до 2-х років. 

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань початкового рівня в навчальному плані відведено:

№ з/п

Напрям діяльності

Кількість годин на тиждень

Рік навчання

1.

Художньо-естетичний

 

декоративно-ужитковий:

 

 

 

«Сувенір» (робота зі стрічками)

4

1

 

 

«Забава» (мяка іграшка)

 

 

 

«Умілі руки» (вязання)

 

4

1

 

 

«Художня кераміка»

4

1

 

 

«Берегиня»

4

1

 

4

1

 

«Квілтинг»

4

1

 

«Ательє мод»

 

 

 

Хореографічний:

 

 

 

«Крок вперед»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Stopandgo» (спортивно-бальна хореографія)

6

2

 

6

2

 

6

2

 

6

2

2.

Спортивний

 

«Футбол»

6

1

 

6

1

3.

Соціально-реабілітаційний

 

 

 

«Темп»

4

1

 

«Малятко»

4

1

 

 

 

 

Гуманітарний

 

«Основи християнської етики»

 

 

 

 

 

 

«Альтаїр» (євро клуб)

 

 

 

 

 

 

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання основного рівняза напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Основний рівень навчання включає 13 груп (227 вихованців): 1 року навчання – 1 група (14 вихованців),2 року навчання – 7 груп (108 вихованців),3 року навчання– 1 група (21 вихованець), 4 року навчаннч – 4 групи (84 вихованці).

До основного рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців,  дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації.Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців у суспільстві, розвиток стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з різних напрямів позашкільної освіти.

Вихованці, учні, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка, групи або іншого творчого об’єднання основного рівня навчання. Підставою для створення гуртка основного рівня може бути об’єднання вихованців, учнів, які виявили бажання надалі навчатися за обраним профілем.

Навчальні програми гуртків, груп та інших творчих об’єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь і навичок і розробляються керівниками гуртків терміном від 1 до 4-5 років.

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань основного рівня в навчальному плані відведено:

№ з/п

Напрям діяльності

Кількість годин на тиждень

Рік навчання

1.

Художньо-естетичний

 

декоративно-ужитковий:

 

 

 

 «Сувенір» (робота зі стрічками)

 

 

 

6

2

 

«Забава» (мяка іграшка)

6

2

 

«Умілі руки» (вязання)

 

 

 

 

6

2

 

«Художня кераміка»

 

 

 

6

3

 

«Берегиня»

 

 

 

 

 

 

«Квілтинг»

 

 

 

«Ательє мод»

6

1

 

Хореографічний:

 

 

 

«Крок вперед»

6

4

 

6

4

 

6

4

 

6

4

 

«Stopandgo» (спортивно-бальна хореографія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Спортивний

 

«Футбол»

 

 

 

 

 

3.

Соціально-реабілітаційний

 

 

 

«Темп»

 

 

 

«Малятко»

 

 

 

6

2

 

Гуманітарний

 

«Основи християнської етики»

6

3

 

6

2

 

«Альтаїр» (євро клуб)

4

2

Для зарахування вихованців до  спортивних,  хореографічних і подібних творчих об’єднань ПНЗ претенденти повинні мати належний стан здоров’я, підтверджений довідкою від лікаря, що дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами.

Навчальний рік у БДЮТ розпочинається 1 вересня, а закінчується 31 травня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків або інших творчих об’єднань. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання. Період комплектування груп терміном 15 днів протягом навчального року також вважається робочим часом керівника гуртка. Освітній процес в закладі організовується за формами: гуртки, клуби, групи, колективи тощо.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою та груповою формою роботи. При використанні форм і методів проведення занять в умовах адаптивного карантину значна увага належатиме організації навчання за домогою дистанційних технологій. Вибір форм роботи відповідатиме визначеній меті, можливостям, прогнозованим бажаним результатам, напряму роботи. Найголовнішим критерієм при цьому буде відповідність поставленим освітнім цілям і завданням.   

Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти може працювати за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою з урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов, епідемічної ситуації, профілю закладу позашкільної освіти та інших причин з метою впорядкування роботи закладу освіти, зокрема під час канікул, та в період обмежувальних протиепідемічних заходів.

8. Перелік освітніх компонентів

Навчальні програми відповідно до навчального плану закладу – один із освітніх компонентів за напрямами та профілями позашкільної освіти.

Навчальні програми гуртківта інших творчих об’єднань визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635, типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, листа ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

Освітній процес у ПНЗ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, погодженими з відділом освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради.

№ з/п

Напрям гуртка

Назва гуртка, секції, клубу, колективу

Програма за якою працює

Керівник (П.І.П. повністю)

1.

Художньо-естетичний Спортивно-бальна хореографія

«Stop and go»

Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. «Спортивно-бальна хореографія».  Схвалено методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 2 від 06.10.2020)

Кондратенко Олександр Олександрович

2.

Художньо-естетичний Сучасна хореографія

«Крок вперед»

Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, музичний, театральний, цирковий профілі) Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657.  Схвалено методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Корчинська Ірина Віталіївна

3.

Художньо-естетичний

«Ательє мод»

Програма гуртка «Крій та шиття», схвалена колегією  відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради   (протокол № 3 від 30.08. 2021)

Швець Ольга Миколаївна

4.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

«Берегиня»

Програма гуртка «Народна лялька» рекомендована МОН України, 2016 р., схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Швець Ольга Миколаївна

5.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

«Квілтинг»

Програма «Клаптикове шиття» рекомендовано МОНмолодьспорту України, 2009 р.,  схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Швець Ольга Миколаївна

6.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

«Умілі руки»

Програма «В’язання гачком”,

схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Дружиніна Тетяна Федорівна

7.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

«Сувенір»

Програма «Вишивка стрічками та канзаші»,

схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Доник Ольга Василівна

8.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

«Забава»

Програма « М’яка іграшка”,

схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Доник Ольга Василывна

9.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

«Художня кераміка»

Програма «Художня кераміка»,

схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Строкова Тетяна Федорівна

10.

Соціально-реабілітаційний напрям

«Малятко»

Програма

«Горішок» (автор Шалига С.М.,

2010 р.), схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Малашенко Світлана Михайлівна

11.

Соціально-реабілітаційний напрям

«Темп»

Програма гуртка «Лідер» складена на основі програми Кравченко С.В.

«Основи учнівського самоврядування», рекомендована МОН України (лист

МОН України № 1 / 11-3839 від 12.07.2005), схвалена колегією  відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради   (протокол № 3 від 30.08. 2021)

Булєца Єлизавета Олегівна

12.

Фізкультурно-спортивний напрям

«Футбол»

Програми для позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму («Футбол», «Баскетбол», «Настільний теніс», «Плавання» та інші), розроблені медпрацівниками позашкілля Київщини, схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Коломіченко Ігор Валентинович

13.

Гуманітарний напрям

«Альтаїр»

Програма

«Європейський клуб» (автор Олена Арутюнян), рекомендована МОНмолодьспорту України, 2012 р.,

схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Подопригора Світлана Павлівна

14.

Гуманітарний напрям

«Основи християнської етики»

Програма

«Основи християнської етики» ( для загальноосвітніх навчальних закладів), рекомендована МОН України, 2010 р.,

схвалена методичною радою відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради  (протокол № 1 від 03.09.2018)

Хомич Олександр Анатолійович

 

 

9. Тривалість занять у закладі

Тривалість одного заняття в ПНЗ визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин (40 хвилин – на період карантину).

Перерви між заняттями вважаються робочим часом керівників гуртків.

10. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освтіи та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Навчальний план ПНЗ містить цілісне уявлення про зміст, структуру, кількість годин за напрмяом позашкільної освіти та роком навчання, з врахуванням гранично допустимого тижневого навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

Обсяг навчального навантаження для гуртків,  та інших творчих об’єднань ПНЗ  за напрямами позашкільної освіти визначений на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних планів, затверджених відділом освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради   з урахуванням мережі діючих творчих об’єднань, кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагоігчних працівників, структури навчального року.

№ з/п

Напрям

ПІБ керівника

Тижневе навантаження

Назва гуртка

1.

Художньо-естетичний

Спортивно-бальна хореографія

Кондратенко О.О.

24 год.

«Stop and go»

2.

Художньо-естетичний Сучасна хореографія

Корчинська Ірина Віталіївна

24 год.

«Крок вперед»

3.

Художньо-естетичний

Швець О.М.

6 год.

«Ательє мод»

4.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

Швець О.М.

8 год

«Берегиня»

5.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

Швець О.М.

4 год.

«Квілтинг»

6.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

Дружиніна Т.Ф.

10 год.

«Умілі руки»

7.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

Строкова Т.Ф.

10 год.

«Художня кераміка»

8.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

Доник О.В.

10 год.

«Сувенір»

9.

Художньо-естетичний

Декоративно-ужитковий профіль

Доник О.В.

6 год.

«Забава»

10.

Соціально-реабілітаційний напрям

Малашенко С.М.

10 год.

«Малятко»

11.

Соціально-реабілітаційний напрям

Булєца Є.О.

4 год.

«Темп»

12.

Фізкультурно-спортивний напрям

Коломіченко І.В.

12 год.

«Футбол»

13.

Гуманітарний напрям

Подопригора С.П.

4 год.

«Альтаїр»

14.

Гуманітарний напрям

Хомич О.А.

12 год.

«Основи християнської етики»

Усього: годин – 144; вакансія – 62 год.; гуртків – 14;

груп – 27; дітей – 446

 

11. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти (ключові компетентності здобувачів освіти)

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображені в навчальних програмах з позашкільної освіти, в яких і конкретизовані очікуваний результат як формування компетентностей.

ПНЗ  здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичного виховання, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості та вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість  тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму.

Такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися на заняттях гуртків усіх напрямів. Їх виокремлення спрямоване на формуванняв дітей та учнівської молоді здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, враховуються та визначаються на відповідному рівні освіти.

12. Прикінцеві положення

Освітня програма позашкільного навчального закладу Смолінського ліцею № 2 Смолінської селищної ради Кіровоградської області  складена на виконання Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту»,  з метою впровадження Державного стандарту, визначення напрямів діяльності та цільових напрямів освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році.


Комментариев нет:

Отправить комментарий