ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
Ніна Петрова
   У статті наголошено, що створення єдиного інформаційного простору закладу освіти – тривалий і складний процес, який відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Особливу актуальність набувають задачі, направлені на підготовку учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, на формування вміння успішної соціалізації в сучасному суспільстві.

Технологія майбутнього вимагає не мільйонів
                                 поверхово підготовлених людей…, а людей, які матимуть
                                   критичне мислення, які можуть знаходитисвій шлях
                                  у новому оточенні, які досить швидко встановлюють
                                 нові стосунки в реальності, що постійно змінюється. Вона
                                 вимагає людей, у яких, за словами Чарльза Сноу,
                                  майбутнє у крові.
                                                                                           АлвінТоффлер

          Рівень розвитку освіти – показник рівня розвитку країни. Освіта повинна швидко реагувати на зміни в суспільстві. На сучасному етапі розвитку цивілізації потрібні зміни. Інформатизація – важливий чинник реформування освіти.Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи.
    З метою створення належних умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти, забезпечення всебічного розвитку осіб, а також
допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання перед державою постало завдання – утворення опорного закладу. Це навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування, забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів. Чи може створюватися і діяти опорний заклад без єдиного освітнього простору? Ні! Тому одним із завдань створення і роботи опорного освітнього закладу є створення єдиного інформаційно-освітнього простору.
     Єдиний інформаційний простір – це можливість спільного використання наявних у системі електронних ресурсів суб'єктами освіти. Місія освіти сучасності – забезпечення стійкого соціально-економічного і науково-технічного розвитку країни. Для виконання цієї місії освіта повинна своєчасно й адекватно реагувати на виклики суспільства (інформування, обмін інформацією, досвідом, участь у проектах, конкурсах, що розвивають творчість і педагогів, і учнів).Використання комп’ютерних технологій призводить до досягнення якісно нових освітніх результатів, прискорює процес управлінської діяльності, підвищує її ефективність.
Основнимкритеріємефективностівикористанняновихінформаційнихтехнологій у навчальномузакладі є вже не наявністьпевноїкількостікомп’ютерів, а створенняєдиногоінформаційногоосвітнього простору. Цянеобхідністьвиникла перед сучасною школою ось чому:
-         по-перше, спостерігається велике зростання інформаційних потоків (це закономірно);
-         по-друге, у сучаснійситуаціїпід час стандартизаціїелектронноїобробкиданихнеможливоприйнятиоптимальніуправлінськірішення;
-         по-третє,  робота школи на сьогоднівимагає оперативного аналізу тасвоєчасногокоригуванняситуації;
-         по-четверте, вимогивищихорганізаційщодоподаннянормативнихдокументів, у тому числі й в електронномувигляді.
Кожен заклад освіти повинен матисвійінформаційно-освітнійпростір, свою модель, мати працівників, щоволодіютьінформаційною культурою й інформаційнимитехнологіяминавчання.
     Під поняттям “освітній простір” деякі дослідники (Н. Бастун, О. Веряєв,
В. Гинецінський, Б. Серіков, В. Слободчиков)розуміють певну територію, яка пов’язана з масштабними явищами в галузі освіти, як певну частину соціального простору. У межах цього простору здійснюється нормована освітня діяльність; як єдність, цілісне утворення в галузі освіти, що має свої межі:  міжнародний освітній простір, освітній простір регіону, школитощо.
В основі інформаційно-освітнього розвитку повинна лежати   система, що дозволятиме не тільки здійснювати адміністрування, а й вирішувати щоденні завдання навчально-виховного процесу. Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації.
Особливо актуальні завдання, спрямовані на підготовку учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, на формування вміння успішної соціалізації в сучасному суспільстві.
Створення єдиного інформаційного простору закладу освіти досить тривалий і складний процес. Він має декілька етапів:
1) масове освоєння інформаційно-комунікативних технологій та технічних засобів;
 2) створення комп’ютерних класів і автоматизованих робочих місць;
 3) створення банку комп’ютерних програм та презентацій освітнього та
     Управлінського значення;  
 4) створення баз даних;
 5) активнее запровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та управління цим процесом.
Першочерговим завданням в управлінській діяльності адміністрації опорного загальноосвітнього навчального закладу є розширення його інформаційного простору. У формуванні інформаційно-освітнього простору закладу освіти є сайти.  Переглянувши шкільні сайти, можна виділити їх приблизну структуру:
  - Титульна (головна) сторінка.
-  Історія школи.
-  Адміністрація закладу.
-  Педагогічний колектив.
- Інформація про учнів школи.
-  Виховна робота (основні напрямки виховної роботи).
-  Проекти.
Книга відгуків.
-  Блоги педагогів.
Наявністьпосилань на інші освітянські сайти.
     Слід зазначити, що  більшість сайтів є малоінформативними,  не дуже цікавими, а тому дуже рідко відвідуються повторно. Керівники закладів повинні пам'ятати про важливість цього напрямку роботи, особливо у спілкуванні із зовнішнім середовищем. Щоб створити більш інформативні сайти, треба розміщувати не тільки дані про навчальний заклад, а насамперед давати на сайт інформацію про його діяльність, як-от: досвід роботи, інноваційні досягнення, наприклад, методичні розробки (уроки, позашкільні заходи). Інформація повинна бути цікавою, щоб відвідувачі бажали знову відвідати сайт.
     Щоб ефективно впроваджувати інноваційні технології та комп'ютерні системи, робота адміністрації закладу має пройти два етапи.
На першому етапі – створення системи інформаційногозабезпечення – здійснюється моделювання та організація побудови інформаційного середовища.
    На другому етапі – подальша модернізація з використанням КП та ІТ, створення банку даних базової, оперативної та підсумкової інформації, на базі якої організовано форми звітності та проведення моніторингу педагогічного процесу. Управлінська інформація повинна вчасно та в повному обсязі поповнювати базу даних, тому що вона необхідна керівнику навчального закладу на всіх етапах управлінського циклу: на етапі аналізу, планування роботи, організації виконання, контролю та моніторингу. Від уміння організовувати надходження, обробку, аналіз і використання інформації залежить ефективність управління і функціонування навчально-виховного процесу.
   Важливою підмогою в діяльності опорного навчального закладу можуть бути результати впроваджень ІТ та КП, а саме у вирішенні таких функцій внутрішкільного управління: аналіз інформації – тематичний і підсумковий; планування – перспективні плани,річний план; оперативні плани на місяць або чверть; організація вироблення управлінського рішення та адміністративного контролю.
Діяльність директора вимагає постійного аналізу роботи.
Використання комп'ютерних программ значно скорочує збір та обробку інформації, підвищує оперативність і якість прийнятих управлінських рішень.
За допомогою програм можна здійснювати:
-         управління навчально-виховним процесом;
-         кадрами;
-         матеріально-технічним забезпеченням;
 Проводиться діагностика якості  навчання, ефективності виховної роботи, психологічного стану учнів і т. д.
     Інформаційно-освітній простір Смолінського НВО Маловисківського району забезпечує в першу чергу навчальну діяльність, рівень викладання високо кваліфікованих кадрів. Тому великого значення в закладі надається безперервному підвищенню професійного рівня педагогів, у тому числі й в області комп’ютерних технологій.
    У школі виконуються такі завдання навчально-виховної функції.
1.     Використання в навчальному процесі інформаційно-комп’ютерних
технологій.
 2. Навчання та підвищення кваліфікації педколективу.
 3. Участь учнів та педколективу в дослідницькій та проектній діяльності.
4. Розвиток творчих здібностей, критичного мислення.
5. Формування навичок колективної роботи
6. Створення умов для професійної орієнтації учнів.
7. Розвиток комунікативних здібностей і навичок публічнихвиступів.
Інформаційна функція єдиного освітнього простору Смолінського закладу  - це:
-         створення банку педагогічної інформації;
-         створення банку інформації про соціальний та фізичний стан учнів;
-         створення банку інформації про педагогічних працівників;
-         створення електронних класних журналів;
-         використання навчальних планів, програм та календарно-тематичного планування вчителів;
-         Використання педагогічного досвіду.
Таким чином, створення єдиного інформаційного простору опорного
закладу освіти забезпечить безперервну та відкриту освіту, результат навчання випускника.  
Отже, новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного запровадження ІКТ в управлінській діяльності закладу, професійній діяльності педагога з метою якісної підготовки учнів до життя за умов інформатизації суспільства.

Література
1.     Забродська Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект.— X.: Основа, 2003.— 240 с.
2.     Щербаков С. Аспекти управління навчальним закладом нового типу / С.Щербаков // Директор школи. – 2008. – № 12. – С. 46 – 51.
3.     Зима В. Управлінська комунікація та специфіка управлінського спілкування як основа успішної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / В.Зима // Гуманітарний вісник: наук.-метод. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – спецвипуск. – С. 178 – 185.
4.     Хриков Є. Управління навчальним закладом / Є.Хриков. – Х.: Знання, 2006.


Комментариев нет:

Отправить комментарий