Програми гуртків ПНЗ

 Програма гуртка " Альтаїр"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

методичної ради Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької

творчості

від 12 вересня 2018 р. 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, науки,                         молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації                               від 01 березня 2012 р. 94               

 

 

 

Навчальна програма

з позашкільної освіти

соціально-реабілітаційного напряму

 «Європейський клуб»

 

2 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький, 2018


Автор:

Арутюнян Олена Сергіївна, методист вищої категорії, керівник гуртка Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості.

 

Рецензенти:

Онаць О. М. – президент Асоціації керівників шкіл України, провідний науковий співробітник відділу економіки і управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних, наук старший науковий співробітник, Заслужений учитель України

Міцай Ю. В. – завідувачка  науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

          

Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з основ державної політики України на шляху до Європейського Союзу та формування нової політики Європейського Союзу щодо України є саме інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з державами – членами Європейського Союзу, стандарти життя в європейських країнах, правовий та соціальний захист населення.

Актуальність навчальної програми пов’язана з дотриманням умов демократичного суспільства, що ґрунтуються на громадянській освіченості, компетентності, вихованні поваги до прав людини, толерантності, вмінні знаходити компроміс, вихованні європейських цінностей. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно.

Сучасні заклади освіти мають сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Специфіка навчальної програми обумовлена розвитком пріоритетів сучасної освіти, що полягають у наданні молодому поколінню теоретичних знань про розвиток європейських країн та практичних умінь: адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально активними, здатними до комунікації і захисту своїх прав. Формування в учнівської молоді європейських цінностей можливе за умови залучення їх до активної практичної діяльності роботи євроклубу.

Навчальна програма реалізується у гуртку, студії, творчому об’єднанні, клубі соціально-реабілітаційного напряму та спрямована на вихованців віком 14 – 20 років.

Навчальна програма «Європейський клуб» побудована на основі Курсу «Європейські студії» (автори: Л. І. Паращенко, Ю. С. Комаров), «Концепції змісту освіти для європейського виміру України» (розробники: С. Кобернік, І. Тараненко, О. Овчарук, Н. Кузьмина, Ф. Степанов, Л. Паращенко), Посібники Ради Європи, «Медіаграмотність: підручник для вчителя» (Сінді Шейбе, Фейз Рогоу. Перекл. з англ. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк).

Мета програми: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, здатної до критичного мислення, відповідального громадянина, патріота України, що має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, поважає гідність і права людини, готовий до свідомого життєвого вибору та самореалізації.

Основні завдання:

-       вивчити історію, культуру, традиції та звичаї Європейського союзу;

-       поширити інформацію про перспективи інтеграційних процесів у Європі;

-       встановити зв’язки з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;

-       організовувати заходи з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;

-       формувати комунікативні навички,  навички самостійного навчання, збору та критичного аналізу необхідної інформації;

-       підвищити рівень володіння інформаційно-комунікаційними і комп’ютерними технологіями;

-       мотивувати до вивчення іноземних мов.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються євроінтеграційного та євроатлантичного розвитку суспільства;

практичної – сприяє оволодінню навичками інформаційно-комунікаційними і комп’ютерними технологіями, проектної діяльності;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння культури спілкування, мотивування вивчення іноземних мов;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, самореалізації особистості в соціумі, професійному самовизначенню.

У програмі враховано вікові та психологічні особливості дітей та молоді, компетентнісно-орієнтований підхід, передбачено інтерактивні підходи у викладені матеріалу, залучення вихованців до творчої співпраці.

Навчальна програма передбачає 4 роки навчання основного та вищого рівня. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 2 години.

1рік – основний рівень, 144 год. на рік, 4 год. на тиждень.

2 рік – вищий рівень, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програма інтегрує знання вихованців із різних предметів та передбачає проведення занять, клубної роботи, уроків, лекцій, індивідуальних занять, тренінгів, конференцій, семінарів, курсів, читань, вікторин, інтелектуальних змагань, репетицій, походів, екскурсій, експедицій, практичної тематичної роботи. Усі заняття пов’язані з опануванням знань про історію, культуру та мистецтво, суспільство та людину, молодіжну роботу і громадянську освіту. Навчальний процес заснований на формуванні життєвих компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя, наповнюється загальнолюдським ціннісним і патріотичним змістом, які є важливими в наш час державотворення, становлення і визначення пріоритетів нації, її участі в глобальних та інтеграційних процесах.

На заняттях рекомендується застосовувати методи «Ажурна пилка», «Снігова куля», «Лінійна побудова», «Акваріум», «Порушення прав казкових героїв», «Критерійний покер», «Діамантове ранжування», «Капелюхи де Боно», «Дебати», «Мозковий штурм», дидактичні вправи «Європейська субота», «SWOT», «7 муз», «Павутинка дискусії», мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, роботу у малих групах (аналіз ситуацій) та командну роботу, різноманітні вікторини, метод «7 розумів» (презентація одного із способів мислення), гра «Країна гідності» з подальшою фасилітацією, метод проектної діяльності та його компоненти.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії до музеїв, виставок, представництв Євросоюзу та Ради Європи, посольств та консульств країн світу, Центрів та Пунктів європейської інформації, зустрічі з представниками міжнародних та українських молодіжних, дитячих і громадських організацій.

Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік та інтереси учнів, стан матеріально-технічної бази закладу, в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.

 

Основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

2

4

2

Європейські та світові цивілізації

8

8

16

3

Європа. Країни Європи. Склад європейського континенту.

8

18

26

4

Європейський Союз. Інституції ЄС.

10

16

26

5

Соціально-культурний розвиток Європи

16

16

32

6

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання

8

8

16

7

Інтеграція України в Європу

8

8

16

8

Підсумок

-

8

8

 

Разом:

60

84

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1.                     Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила безпеки. Правила роботи в групах.

Практична частина. Складання правил роботи у групі. Анкетування. Інтерактивні вправи «Бінго», «Перше знайомство», «Мої очікування», «Інтерв’ю».

 

2. Європейські та світові цивілізації (16 год.)

Теоретична частина. Поняття цивілізації. Європейська цивілізація: поняття. головні риси та особливості.

Практична частина. Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Снігова куля»; розроблення мультимедійних презентацій з вивченої теми. Робота з матеріалами періодичної преси та інтернет-мережі.

 

3. Європа. Країни Європи. Склад європейського континенту (26 год.)

Теоретична частина. Європа: етимологія слова, географія, історія, економіка, політика, культура. Поняття про склад європейського континенту та географічне положення країн Європи. Незалежні держави. Країни, що частково лежать в Європі. Країни, що відносять до Європи. Історичний шлях розвитку європейських країн. Населення Європи. Місце України в європейській історії. Спільні та відмінні риси української та європейської історії.

Практична частина. Інтерактивні вправи «7 муз». Дидактичні вправи «Павутинка дискусії», «Європейська субота». Перегляд відеофільмів. Індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення мультимедійної презентацій «Європейські країни», «Країни Європи очима молоді».

 

4. Європейський Союз (26 год.)

Теоретична частина. Європейський Союз (ЄС): поняття, коротка історія, географія. Політика ЄС. Основні інститути влади: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу (Рада міністрів), Європейська Рада, Європейський Суд, Суд аудиторів, Європейський Омбудсмен. Фінансові структури: Європейський центральний банк (ECB) та Європейський інвестиційний банк (EIB). Консультативні органи: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів. Основні вимоги для вступу до Євросоюзу. Лісабонський договір. Закордонна політика. Економіка. Культура. Україна і ЄС.

Практична частина. Інтерактивні вправи «Ажурна пилка». «Порушення прав казкових героїв». Розв’язування ситуаційних завдань: індивідуальні та командні змагання. Робота з політичною картою Європи (виконання простих вправ на знання карти). Створення презентацій «Європейський Союз», «Інституції ЄС», «Молодіжна політика в програмах ЄС».

 

5. Соціально-культурний розвиток Європи (32 год.)

Теоретична частина. Полікультурне суспільство. Шляхи формування та розвитку європейської культури. Мовна палітра сучасної Європи. Міжкультурний діалог. Європейська культурна самобутність. Охорона культурної спадщини народів світу. Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії країн Європи. Права національних меншин в європейських державах. Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії країн Європи. Толерантність: Розвиток толерантності в країнах Європи. Українці - співтворці європейської культури. Європейський культурний вплив на Україну. Внесок України в культурну спадщину Європи.

Практична частина. Інтерактивна вправа «7 розумів». Створення мультимедійних презентацій з вивченої теми. Перегляд відеофільмів. Проведення вікторини: індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення презентацій «Європейська культура», Релігія в житті європейців», «Україна – європейська країна».

 

6. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання (16 год.)

Теоретична частина. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Поняття глобалістики, глобалізації, глобальних проблем. Проблема підтримки миру. Наслідки війн у світі. Основні заходи європейських країн щодо збереження миру на планеті. Права людини. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Демографічна і продовольча проблема, причини загострення. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються та проблема боротьби з невиліковними хворобами. Екологічна проблема. Вірус імунодефіциту людини / Синдром набутого імунодефіциту. Взаємозв’язок і передумови вирішення глобальних проблем сучасності. Прояв глобальних проблем людства в Україні.

Практична частина. Створення мультимедійних презентацій «Глобальні проблеми людства», «Значення глобалізації світу». Робота з географічними картами та атласами: аналіз показників якості життя населення країн світу (за вибором); аналіз атласу «Глобальні проблеми світу». Дискусії «Як напоїти спраглу планету», «Енергозбереження: міф чи реальність» (інтерактивна вправа «Мозковий штурм»). Складання прогнозу «Зміна кількості населення планети на найближчі 50 років».

 

7. Шляхи інтеграції України в Європу (16 год.)

Теоретична частина. Сучасний стан розвитку Європейського Союзу та інтеграційні процеси в сучасній Європі. Безвізовий режим. Передумови інтеграції України в європейській економічний простір. Зовнішньоекономічні відносини України з ЄС. Перспективи співробітництва України з ЄС. Інтерактивне спілкування: молодь на шляху інтеграції України в Європу. Розвиток та перспективи міжнародного молодіжного співробітництва. Проектна діяльність в роботі євроклубів та їх спільна діяльність. Молодіжна робота. Участь молоді. Співпраця роботи євроклубів. Мережа євроклубів України. Інтерактивні методи діяльності в роботі євроклубу. Індивідуальна та командна робота.

Практична частина. Відвідування тематичних виставок. Зустрічі з представниками молодіжних громадських організацій. Розроблення довготривалих проектів.

 

8. Підсумок (8 год.)

Практична частина. Підбиття підсумків. Презентація портфоліо. Презентація індивідуальних проектів вихованців. Участь у житті громади; місцевих, обласних, Всеукраїнських конкурсах та семінарах на європейську тематику.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати і розуміти:

-       поняття цивілізації, Європейської цивілізації;

-       поняття Європа, країни Європи;

-       поняття Європейського Союзу, його історію, географію, політику, основні інститути влади;

-       поняття глобалістики, глобалізації, глобальних проблем;

-       суть глобальних проблем сучасності;

-       сучасний стан розвитку Європейського Союзу.

 

Вихованці мають вміти і застосовувати:

-       характеризувати основні риси та визначати особливості поняття європейської цивілізації;

-       розробляти мультимедійні презентації;

-       працювати з матеріалами періодичної преси та інтернет-мережі;

-       аналізувати соціально-культурний розвиток Європи;

-       характеризувати глобальні проблеми сучасності та пропонувати шляхи їх розв’язання.

 

Вихованці мають набути досвіду:

-       практичної діяльності в групі та команді, презентації та самопрезентації

-       роботи із медіазасобами;

-       мережевої співпраці та комунікації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

ТЕМА

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

2

4

2

Європейська інтеграція як тенденція сучасного світу.

10

16

26

3

Міжнародна співпраця України

16

16

32

4

Державний устрій європейських країн. Захист прав людини. Захист прав дитини

16

18

34

5

Загальноєвропейська колективна безпека

16

18

34

6

Економічний розвиток європейських країн

12

18

30

7

Європейський вимір освіти. Проектна діяльність в роботі євроклубу. Участь молоді

18

24

42

8

Підсумок

4

10

14

 

Разом

94

122

216

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1.                     Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила техніки безпеки. Правила роботи в групі. Інтеграція групи. Інтерактивні вправи «Домовленості», «Квітка лотоса».

 

2. Європейська інтеграція як тенденція сучасного світу (26 год.)

Теоретична частина. Поняття європейської інтеграції. Історія європейської інтеграції. Організаційно-правові форми інтеграційних об'єднань. Участь європейських країн в європейській інтеграції. Участь України в європейській інтеграції. Європейські регіональні організації.

Практична частина. Веб-конференції з євроклубами України та зарубіжжя. Інтерактивні вправи «Кочевідо», «Колаж», «Капелюхи де-Боно». Створення мультимедійної презентації «Інтеграція сучасного світу».

 

3. Міжнародна співпраця України (32 год.)

Теоретична частина. Поняття міжнародних відносин, форм міжнародної та багатосторонньої співпраці. Основні форми міжнародного співробітництва: міжнародна торгівля, міжнародна міграція робочої сили, міжнародний обмін технологіями, міжнародні валютні та кредитні відносини. Міжнародні економічні об'єднання. Національні інтереси України, основні напрями зовнішньої політики України. Основні пріоритети політики співробітництва України. Співробітництво України з Міжнародними організаціями. Участь України в міжнародних організаціях: ООН (МАГАТЕ, ЮНІДО, МОП, ВПС тощо), ЮНЕСКО, Раді Європи. Перспективи міжнародного співробітництва України.

Практична частина.

Інтерактивна вправа «Університетські/класичні дебати», «Засідання Ради Європи», «Засідання ООН», «Акваріум», «Лінія часу». Перегляд мультимедійних презентацій. Виконання дидактичних вправ. Перегляд тематичних відеофільмів. Індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення мультимедиційних презентацій «Значення міжнародних організацій в розвитку сучасного світу» .

 

4. Державний устрій європейських країн. Захист прав людини. Захист прав дитини (34 год.)

Теоретична частина. Державний устрій: поняття та форми. Права людини: загальна характеристика. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.  Гарантії прав людини: міжнародні гарантії, нормативні (глобальні, регіональні), інституційні, процедурні. Декларація прав людини. Права людини в Україні. Український фактор при створенні головних міжнародних документів у галузі прав людини. Права дитини в Україні. Українське законодавство з питань прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Декларація прав дитини. Гідність та антидискримінація. Антибулінг та «мова без насилля».

Практична частина. Інтелектуальна розминка. Інтерактивні вправи «Скажи своє слово», «Країна гідності». Розв’язуванням ситуаційних задач (робота у малих групах та команді). Створення мультимедійних та/або відео презентацій «Я маю право».

 

5. Загальноєвропейська колективна безпека (34 год.)

Теоретична частина. Колективна безпека: поняття, принципи, регіональні підсистеми. Поняття державного суверенітету та суверенні права держави. Реалізація державного суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі. Організація безпеки і співробітництва Європи: історія створення та засади діяльності. Бюро демократичних інститутів та прав людини. Україна та ОБСЄ. Організація договору про колективну безпеку. Організація північноатлантичного альянсу. Співпраця між Україною та НАТО. Програма «Партнерство заради миру». Цивільний контроль над сектором безпеки. Україна в системі європейської безпеки.  Європейська безпека та національні інтереси України.

Практична частина. Інтерактивні вправи «Критерійний покер», «Купе», «Точка відліку», «Пара слів», «Хмари», «Дві культури», «Архітектор». Розроблення мультимедійних презентацій. Перегляд тематичних відеофільмів. Проведення вікторин та квестів. Індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення мультимедійних презентацій «Співпраця Україна – НАТО» та /або за вибором вихованців.

 

6. Економічний розвиток європейських країн (30 год.)

Теоретична частина. Глобалізація: сутність поняття. Основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Європейська економічна зона (ЄЕЗ) або Європейський економічний простір (ЄЕП). Країни-члени Європейської економічної зони. Валюти Європейського Союзу. Поняття Єврозони. Євро: суть поняття, назва, символ, історія, економічні показники. Ефект від появи нової валюти. Монети. Банкноти. Євро як світова резервна валюта. Валютний курс.

Практична частина. Інтерактивна вправа «Діамантове ранжування». Перегляд 5 мультимедійних презентацій. Дискусії (в малих групах). Індивідуальні та командні інтелектуальні змагання. Створення креативних презентацій «Вплив розвитку економіки країн Європи на розвиток економічної ситуації України».

 

7. Європейський вимір освіти. Проектна діяльність в роботі євроклубу. Участь молоді (42 год.)

Теоретична частина. Європейський вимір навчання. Освіта впродовж життя. Європейські освітні мережі та програми. Нова українська школа. Демократична школа. Можливості навчання в Україні та за її межами. Волонтерство. Міжкультурна освіта. Освітня стратегія Ради Європи. Молодіжний працівник. Європейські освітні програми в Україні. Можливості навчання в Україні та за її межами. Проектна діяльність. Екологічні, соціальні, інформаційні проекти. Програма наставництва.

Практична частина. Відвідання освітніх виставок. Інтерактивні вправи  «Дебати», «Брейнстормінг», «SWOT аналіз», «SMART», аналіз подій в світі та Україні. Індивідуальна та командна робота. Створення мультимедійних презентацій «Можливості навчання в країнах Європи та Сполучених Штатів Америки». «Волонтерство. Стажування». Розроблення короткотривалих проектів.

 

8. Підсумок (14 год.)

Практична частина. Підбиття підсумків. Презентація проектів вихованців. Участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, виставках та конкурсах на європейську та євроатлантичну тематику.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати і розуміти:

-       правила роботи в групі;

-       поняття європейської інтеграції;

-       поняття та форми державного устрою;

-       види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина;

-       гарантії прав людини;

-       поняття, принципи та регіональні підсистеми колективної безпеки;

-       поняття державного суверенітету

-       поняття суверенних прав держави;

-       поняття глобалізації;

-       суть поняття Єврозони, євро;

-       європейські освітні мережі та програми.

 

Вихованці мають вміти і застосовувати:

-       аналізувати основні напрями і пріоритети зовнішньої політики України; спільні проблеми європейських держав в галузі освіти, культури, науки, економіки та політичного життя.

 

Вихованці мають набути досвід:

-       комунікації щодо практичної діяльності в групі, презентації та самопрезентації;

-       ведення дискусії;

-       особистої та групової відповідальності, роботи в групі та самостійної роботи з реалізації завдань проектної діяльності;

-       створення мультимедійних презентацій.

 

 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ з/п

Найменування обладнання

Кількість/штук

1

Ноутбук/стаціонарний комп’ютер, з підключенням до мережі Інтернет

15/15

2

Проектор

1

3

Проекційний екран

1

4

Мультимедійна дошка

1

5

Фліп чарт

1

 


ЛІТЕРАТУРА

 

Література для педагогів

 

1. Арутюнян О. Україна в процесі євроінтеграції : методичні рекомендації для керівників євроклубів та євростудій загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Кіровоградської області, педагогам - організаторам для  позакласної роботи з європейської тематики / О. Арутюнян. – Кіровоград, 2011. – 100 с.

2. Гарань О. Україна в Європі: питання і відповіді/ Олесь Гарань. – К.: Стилос, 2010. – 72 с.

3. Гом’єн Д. Короткий путівник європейською конвенцією з прав людини/ Донна Гом’єн. – К.: Фенікс, 2006. – 191 с.

4. Димек Р.  Європейський клуб у школі. Навіщо? Як? Чому?: підручник для вчителів та учнів/ Рафал Димек. – варшава, 2006. – 110 с.

5. Європейські студії: навчальний посібник для учнів / [Бицюра Ю., Васильєва О., Комаров Ю., Реута О., Сиротенко А., Степанов Ф., Топчій Л.]. – К.: Оранта,2004. – 145 с.

6. Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України: Освітній пакет/ [Кокошинський О., Онаць О., Купєцькі Р. та ін.]. – Київ, 2007. – 238 с.

7. Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту / [Арутюнян О., Бачинська Є., Безверха Ю. та ін.]; під редакцією Калініної Л., Онаць О. – К.: Інститут АПН України, 2008. – 306 с.

8. Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту: збірник навчальних планів і програм спецкурсів для підвищення кваліфікації вчителів і методистів/ Бурлаєнко Т., Онаць О. – Київ, 2008. – 40 с.

9. Конституційні акти Європейського Союзу/ [упоряд. Г.Друзенко та ін.]. – К.:Видавництво «Юстініан», 2005. – 512 с.

10. Лобурець Ю. Методичний посібник для євроклубів/ Ю.Лобурець, В.Брущенко, Б.Бабаджанян. – К.: Салютіс, 2010. – 47с.

11. Майстерня креативності та інновацій. Практичні поради з проведення. / [ред.: С. Штукарін] – Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація європейських студій» - Київ. 2009. – 27с.

12. Паращенко Л. Методичні рекомендації з позакласної роботи «Як організувати шкільний Євроклуб» / Людмила Паращенко. – Київ, 2004 – 12 с.

13. Паращенко Л. І., Комаров Ю.С. Курс «Європейські студії»/ Людмила Паращенко – К., 2004 – 24 с.

14. Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну. Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2017-2018 навчальному році/ укладачі: Ю. В. Міцай, С. М. Пляка, О. П. Третяк. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 156с.

15.    Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС – К.: ТОВ МЕКС, 2009. – 36 с.

16. Рада Європи: 800 мільйонів європейців/[переклад та редакція Зайцев Ю.]. – К.: Фенікс, 2008. – 125 с.

17. Рекомендації для учителів інтегрованого курсу «Європейські студії»/ [Бицюра Ю., Васильєва О., Комаров Ю. та ін.]. – К.: Оранта, 2004. – 86 с.

18. Словник – довідник Європейського Союзу / [ред.: Ю. Марченко]. – К.: К.І.С., 2001. – 152с.

19. Словник термінології Європейського Союзу/ [авт.-уклад . Єрмоленко В.]. – К.: К.І.С., 2007. – 223 с.

20. Тренінги з європейської інтеграції та впровадження європейських проектів / [ред.: О. Шинаровська, Х. Чушак ]– К.: Львів, 2009. – 52с.

21.    Україна в Європі: Освітній пакет/[ Баранкевич З., Бобінська Є., Гзік В. та ін.] – Варшава, 2006. – 200 с.

22. Україна на шляху до Європейського Союзу/[ Хофмолк Я., Смик К., Амброзяк А. та ін.]. – Варшава, 2006. – 189 с.

23. Факти та зв’язки/  проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 12с.

24.  Фонтейн П. Європа у 12 уроках/  Паскаль Фонтейн. – К. ТОВ FGL Energy, 2008, – 56 c.

25. Штратеншульте Екарт  Д. Європейський Союз – просто і зрозуміло. / проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 21с.

26. Як працює Європейський Союз: Довідник інституцій ЄС / Переклад з англійської. – К.: ТОВ Компанія ЛІК, 2006. – 52 с.

 

Література для вихованців

 

1. «Активна молодь. Перевірені рецепти». – К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2011, 31 стор.

2. «Відкрий для себе Європу!». – К.: ООО «Фастпринт», 2012, 44 стор.

3. «Європа у 12 уроках». – К.: «Фенікс», 2011, 63 стор.

4. «Європа – гра. Європа у великому та малому, в історіях та мріях». – К.: ООО «Фастпринт», 2012, 49 стор.

5. «Європейська Україна». – К.: ЗАТ «Еліт – прес», 2008, 40 стор.

6. «Європейський Союз – Україна». – К.: Представництво Європейського Союзу в Україні, 2012, 19 стор.

7. «Європейський Союз – Україна. Співробітництво у сфері вищої освіти». – К.: Представництво Європейського Союзу в Україні, 2010, 20 стор.

8. «ЄС у кишені». – К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2011,74 стор.

9. «Замок добрих чарівників Європи». – К.: ТОВ «МЕКС», 2008, 24 стор.

10. «Ключові факти та цифри про Європу та європейців». – К.: ТОВ «МЕКС», 2008, 80 стор.

11. «Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища.» Навчальний модуль. – К.: «Нова Доба», 2012

12. «Рада Європи: 800 мільйонів європейців». – К.: «Фенікс», 2008, 125 стор.

13. "Разом на одній землі. Історія України багатокультурна." Посібник для учнів. – К.: «Нова Доба»,2012, 318 стор.

14. «Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей». – К.: ТОВ «Поліграф-експрес», 2001, 26 стор.

15. «Україна в світі. Цікава статистика». – К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2011,44 стор.

 

 

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий